MM Consult, s.r.o.

MM Consult, s.r.o.

Ing. Marta Méryová

Lúčna 1974/15
900 01 Modra
IČO: 35885271
DIČ: 2021818436

Informácie o kancelárii MM Consult, s.r.o.

Spoločnosť MM Consult s.r.o. bola založená v máji 2004. Zaoberá sa kompletným vedením podvojného a jednoduchého účtovníctva. Všetko v súlade s platnými účtovnými a daňovými zákonmi a predpismi, vrátane miezd a personalistiky.

 

Podvojné účtovníctvo:

 • zaúčtovanie primárnych dokladov (faktúry, bankové výpisy, pokladničné bločky), 
 • spracovanie účtovného denníka a hlavnej knihy, 
 • v prípade potreby účtovanie zákazok, účtovanie na strediská, 
 • evidencia knihy pohľadávok a záväzkov, 
 • evidencia pokladničnej knihy, 
 • evidencia majetku, 
 • evidencia DPH, vypracovanie výkazov DPH, súhrnných výkazov DPH, 
 • vypracovanie ročnej závierky, 
 • vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov a všetkých výkazov vyplývajúcich zo zákona. 

 

Jednoduché účtovníctvo:

 • spracovanie peňažného denníka 
 • evidencia knihy pohľadávok a záväzkov 
 • evidencia DPH, vypracovanie výkazov DPH, súhrnných výkazov DPH 
 • evidencia majetku 
 • vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov a všetkých výkazov vyplývajúcich zo zákona 
 • vypracovanie a zaslanie štatistických výkazov 

 

Mzdy a personalistika:

 • príprava pracovných zmlúv, dohôd a iných pracovnoprávnych zmlúv, 
 • prihlášky a odhlášky zamestnancov z poisťovní, 
 • spracovanie miezd podľa vstupných dokladov, 
 • príprava a zasielanie výkazov do poisťovní, 
 • príprava podkladov pre ročné zúčtovanie zdravotného poistenia, 
 • vyhotovenie a zaslanie bankových príkazov na odvody a mzdy, 
 • v prípade potreby zasielanie potvrdení pre zamestnancov (potvrdenia o príjme, zápočtové listy, atď.), 
 • príprava evidenčných listov dôchodkového poistenia, 
 • zasielanie mesačných prehľadov o dani z príjmu zo závislej činnosti daňovému úradu, 
 • vyhotovenie ročného hlásenia o dani z príjmu zo závislej činnosti pre daňový úrad. 

 

Dane

 • Daň z pridanej hodnoty (mesačné, štvrťročné) 
 • Súhrnný výkaz k dani z pridanej hodnoty (mesačne, štvrťročne) 
 • Daň z nehnuteľnosti 
 • Daň z motorových vozidiel 
 • Mesačné prehľady o dani z príjmu zo závislej činnosti
 • Ročné hlásenie o dani z príjmu zo závislej činnosti 
 • Daň z príjmu právnických osôb 
 • Daň z príjmu fyzických osôb 

 

Účtovné poradenstvo a ostatné služby

 • Zmeny v obchodnom registri 
 • Ukladanie do Zbierky listín 
 • Účtovné a ekonomické poradenstvo 
 • Poradenstvo pri výpočte daní a zákonných možnostiach úpravy základu dane 
 • Zastupovanie klienta pred daňovým úradom,  aj pri daňových kontrolách 

Kde nás nájdete?